HABERLER


Dort Es OSGB Hizmetix röportajı!

İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk
kez müstakil bir kanunda ele alındı. Kamu ve özel sektör ayrımı gö- zetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. İş sağlığıgüvenliği niçin önemli?

20 Haziran 2012 tarihinde yürürlülü- ğegirmiş olan 6331 Sayılı İş Sağlığı
veGüvenliği Kanunu 2. Maddesinde belirtilen faaliyetler ve kişilerdışında kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerininişverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere tüm çalışanlarınafaa- liyet konularına bakılmaksızın uygula- nır. İş Sağlığı ve Güvenliğinde öncelikle en önemli konu sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturularak maddi manevi kayıpların minimize edilmesine olanak sağlamaktır.

Kanun İş Sağlığı ve Güvenliğinde en iyi koşullarıhedeeyerekişyerlerinin mevcut durumunun sürekli iyileştirilme- sini ve hayati tehlikelerin önlenmesini amaçlıyor. Bu doğrultuda kanunda kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı. Kanunun uygulan- masınıkolaylaştırmak için uygulanacak olan etkin idari yaptırımlar sayesinde İş Sağlığı ve Güvenliğikoşullarınıniyileş- tirilmesisağlanacak. Kanuna aykırılığın tespiti durumunda ise idari para cezaları daha caydırıcı halde uygulanacak.

Kanun neler getiriyor?

İşyerlerinin Tehlike sını arına göre belirtilen sürelerde İş Güvenliğiprofes-

yonelleriyleçalışılmasını zorunlu hale getiriyor. İş Sağlığı ve GüvenliğiProfes- yonelleriİşverenler adına kanunda belir- tilen sürelerde görev, yetki ve sorumlu- lukları çerçevesinde görev yapacaklar. İSG profesyonelleri yetkileri kapsamın- da işverenekarşı sorumlu olacak. Bu so- rumluluk kapsamında İSG profesyonel- leri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm hususları işverene iletecek. İşverenler bu görevi uygun şartlarsağlanması halinde kendi yürütecekleri gibi uygun vası ara sahip olunmaması halinde işyeridışındaÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da gerçekleştirebilmektedirler.

Küçük işletmelere devlet desteği nelerdir?

Kamu Hariç 10’dan az çalışanı olan Çok tehlikeli ve Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacak. 10’dan az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin bu destekten ya- rarlanmasına ise Bakanlar Kurulu karar verebilecek. Desteğin uygulanmasında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacak. Sigortasız personel çalıştırdı- ğı tespit edilen işyerlerinden, yapılan destek yasal faizi ile birlikte geri alına- cak. Bu işyerleri destekten üç yıl süreyle men edilecek.

Risk değerlendirmesişu an hangi işyerleri için zorunlu? Risk değerlen- dirmesi yapılması iş yerinin risklere karşı hazır olmasını yeterli ölçüde sağlıyor mu?

İşverenler, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belir- lenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yaptırmakla yükümlü- dür. Risk Değerlendirmesişu anda tüm işyerleri için zorunludur. Risk Değerlen- dirmesinin yapılması işyerinin risklere karşı hazır olmasını sağlamakta. Ancak bu rapordaki belirlenmiş olan risklerin iyileştirmesininsağlanması durumunda risklerin bertarafından söz edebiliriz.

İşyerleri acil durumlara karşı nasıl hazır olmalı?

Tüm işverenlerin; ilkyardım, yangın- la mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi
ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden Acil Durum Planı Hazırlaması zorunludur. Ciddi ve yakın tehlike bulunan yerlerde, sadece gerekli donanıma sahip, özel olarak eğitilenler ve görevlendirilenler müdahale edebile- cekler. Acil Durumlara hazırlık amacıyla tüm çalışanlarınkatılacağıeğitim ve tatbikatlar yapılmalı. İşverenler; İlkyar- dım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeridışındakikuruluşlarla da irtibatı sağla- yacak organizasyon yapısını oluşturma- sınısağlamalıdır.